برنامه کلاس های آنلاین دوره ابتدایی

🌼 ریاضی پیشرفته چهارم  استاد گوران یکشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌻ریاضی پیشرفته پنجم  استاد گوران یکشنبه ها ساعت ساعت ۱۸:۱۵

🌼علوم پیشرفته و هوش طبیعی پنجم استاد مرضیه میراحسنی چهارشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌻فارسی تیزهوشان پنجم و هوش کلامی استاد حسن ربانی شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌼 ریاضی تیزهوشان ششم استاد بیگدلی دوشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌻هوش محاسباتی ششم استاد بیگدلی دوشنبه‌ها ساعت ساعت ۲۰:۰۰

🌼هوش تصویری و تجسمی ششم استاد بیگدلی سه‌شنبه‌ها ساعت ساعت ۱۸:۱۵

🌻هوش کلامی ششم استاد حسن ربانی شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼هوش تمنطقی و طبیعی ششم دکتر قربانی یکشنبه‌ها ساعت ساعت ۱۸:۱۵

کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه هفتم

🌻ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی دوشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌼 ریاضی تیزهوشان هفتم استاد تندرو سه‌شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻 علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼فارسی تیزهوشان هفتماستاد ربانی شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻 عربی هفتم استاد مجید غلامی چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

کلاس های آنلاین تیزهوشان پایه هفتم
کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه هشتم

🌻ریاضی تیزهوشان هشتم استاد طاری یکشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌼 ریاضی تیزهوشان هشتم استاد بیگدلی سه‌شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰

🌻 علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌼 فارسی تیزهوشان هشتم استاد غریبی شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

🌻 عربی تیزهوشان هشتم استاد غلامی دوشنبه ها ساعت ۱۸:۱۵

کلاس های آنلاین تیزلاین

برنامه کلاس های آنلاین پایه نهم

🌼  هوش و اسعداد (محاسباتی و تصویری) نهم استاد مسعود بیگدلی سه‌شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻ریاضی تیزهوشان نهم استاد فرزاد تندرو پنجشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼 ریاضی تیزهوشان نهم استاد طاری یکشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻 علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻فارسی تیزهوشان نهم دکتر غریبی شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌼عربی نهم استاد مجید غلامی دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

🌻 هوش و استعداد نهم ( هوش کلامی، منطقی و طبیعی ) استاد ربانی و دکتر قربانی دوشنبه‌ها ساعت ۱۸:۱۵

برنامه کلاس‌های آنلاین تیزهوشان نهم ترم دو تیزلاین
کلاس های آنلاین تیزلاین

کلاس های آنلاین پایه دهم

شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی سه‌شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

فیزیک پیشرفته دهم دکتر میثم کوهگرد دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

زیست شناسی پیشرفته دهم شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

ریاضی پیشرفته دهم چهارشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰

کلاس های آنلاین تیزلاین