دقت و توجه به این معناست که هر فرد تمام توجهش را به یک موضوع یا محرک خاصی معطوف کند و به خود اجازه ندهد که به راحتی از آن موضوع منحرف شود. پس معنای توجه و دقت، متمرکز کردن ذهن و حواس مختلف برای فهمیدن موضوع خاصی است، تا انسان به مطلبی توجه نکند، قادر به یادگیری آن نخواهد بود.

و در رابطه با تمرکز، افزایش تمرکز کار آسانی نیست چراکه به عوامل مختلفی مانند محیط بیرونی و طرز فکر خودتان بستگی دارد. تمرکز اساساً تربیت ذهنی شما برای افزایش تمرکز است با این حال، ذهن تمایل دارد در برابر تلاش های شما در برابر آزادی خود مقاومت کند.

بنابراین شاید الان به نظر برسد که افزایش همزمان دقت و تمرکز کار بسیار دشواری باشد اما قطعا هیچ کاری غیرممکن نیست و تنها با به کارگیری راهکاری ساده و استمرار در تمرین می تواند دقت و تمرکز شما را به طور شگفت انگیزی بالا ببرد.

شاید خیلـی از شـما دانش‌آمـوزان یـا شـما پـدران و مـادران عزیـز کشـورمان، بـا مشـکل کمبـود دقـت و تمرکـز خودتـان و یـا حتـی فرزندتـان مواجـه شـده و بـه دنبـال راهـکاری بـرای افزایـش دقـت بـوده باشـید. اکنـون ایـن راهـکار را مـا پیـش روی شـما قـرار دادیـم.

کتـاب 33 آزمـون دقـت و تمرکـز استاد مسعود بیگدلی از مجموعـه کتاب‌هـای نیتـرو هـوش بـر ایـن مبنـا طراحـی و تألیـف شـده تـا میـزان دقـت و تمرکـز و سـرعت عمـل شـما دانش‌آمـوزان عزیـز را افزایـش دهـد، اشـتباه نکنیـد؛ ایـن کتـاب مختـص پایـۀ خاصـی نیسـت. مختـص سـن خاصـی هـم نیسـت؛ از هـر سـن و پایـه‌ای میتـوان بـا ایـن کتـاب افزایـش دقـت و تمرکـز را تجربـه کـرد.

ایـن کتـاب به گونـه‌ای طراحـی شـده تـا بـا شـروع از آزمـون اول ابتـدا بـا نقـاط ضعـف خـود آشـنا شـوید؛ سـپس مرحلـه بـه مرحلـه نقـاط ضعـف خـود را کاهـش داده و میـزان دقـت و تمرکـز خـود را افزایـش دهیـد.
نحـوۀ کار بـا آزمون‌هـای ایـن کتـاب در ویدیوی زیر توسط استاد مسعود بیگدلی به طور کامل توضیح داده شده است.

۳۳ آزمون دقت و تمرکز

جهت دانلود پاسخبرگ های کتاب ۳۳ آزمون دقت و تمرکز بر روی لینک زیر کلیک کنید.