ایـن کتـاب به گونـه‌ای طراحـی شـده تـا بـا شـروع از آزمـون اول ابتـدا بـا نقـاط ضعـف خـود آشـنا شـوید؛ سـپس مرحلـه بـه مرحلـه نقـاط ضعـف خـود را کاهـش داده و میـزان دقـت و تمرکـز خـود را افزایـش دهیـد.

برنامه کتاب ۳۳ آزمون جهت بالا بردن دقت و سرعت عمل شما

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱ )

برنامه روز دوم ( آزمون ۱ )

برنامه روز اول ( آزمون ۱ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۲ )

برنامه روز چهارم ( آزمون ۲ )

برنامه روز سوم ( آزمون ۲ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۳ )

برنامه روز ششم ( آزمون ۳ )

برنامه روز پنجم ( آزمون ۳ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۴ )

برنامه روز هشتم ( آزمون ۴ )

برنامه روز هفتم ( آزمون ۴ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۵ )

برنامه روز دهم ( آزمون ۵ )

برنامه روز نهم ( آزمون ۵ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۶ )

برنامه روز دوازدهم ( آزمون ۶ )

برنامه روز یازدهم ( آزمون ۶ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۷ )

برنامه روز چهاردهم ( آزمون ۷ )

برنامه روز سیزدهم ( آزمون ۷ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۸ )

برنامه روز شانزدهم ( آزمون ۸ )

برنامه روز پانزدهم ( آزمون ۸ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۹ )

برنامه روز هجدهم ( آزمون ۹ )

برنامه روز هفدهم ( آزمون ۹ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۰ )

برنامه روز بیستم ( آزمون ۱۰ )

برنامه روز نوزدهم ( آزمون ۱۰ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۱ )

برنامه روز بیست و دوم ( آزمون ۱۱ )

برنامه روز بیست و یکم ( آزمون ۱۱ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۲ )

برنامه روز بیست و چهارم ( آزمون ۱۲ )

برنامه روز بیست و سوم ( آزمون ۱۲ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۳ )

برنامه روز بیست و ششم ( آزمون ۱۳ )

برنامه روز بیست و پنجم ( آزمون ۱۳ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۴ )

برنامه روز بیست و هشتم ( آزمون ۱۴ )

برنامه روز بیست و هفتم ( آزمون ۱۴ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۵ )

برنامه روز سی‌ام ( آزمون ۱۵ )

برنامه روز بیست و نهم ( آزمون ۱۵ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۶ )

برنامه روز سی و دوم ( آزمون ۱۶ )

برنامه روز سی و یکم ( آزمون ۱۶ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۷ )

برنامه روز سی و چهارم ( آزمون ۱۷ )

برنامه روز سی و سوم ( آزمون ۱۷ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۸ )

برنامه روز سی و ششم ( آزمون ۱۸ )

برنامه روز سی و پنجم ( آزمون ۱۸ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۱۹ )

برنامه روز سی و هشتم ( آزمون ۱۹ )

برنامه روز سی و هفتم ( آزمون ۱۹ )

نحوه ارزیابی ( آزمون ۲۰ )

برنامه روز چهل ( آزمون ۲۰ )

برنامه روز سی و نهم ( آزمون ۲۰ )