ریاضیات پنجم با استاد وحید گوران

مولف کتاب پا به پا ریاضیات پنجم

مولف کتاب نیترو ریاضیات پنجم

طراح آزمون های تیزلاین

فارسی ششم تیزهوشان استاد حسن ربانی

مدرس موسسه های برتر تهران

طراح آزمون های تیزلاین

 ریاضیات نهم تیزهوشان استاد میثم بهرامی

مولف کتب سیرتاپیاز گاج

مولف کتب به روش و دلفین انتشارات واله

مولف کتب ریاضیات یازدهم انتشارات کاگو

طراح آزمون های گاج، واله و تیزلاین

فارسی تیزهوشان نهم استاد مهدی مهدیزاده

دبیر مدارس تیزهوشان تهران

مولف کتاب ققنوس ادبیات

طراح آزمون های آزمایشی تیزلاین

 زیست شناسی دهم استاد پیمان لایق

دبیر مراکز و موسسات  برتر علمی تهران

مولف کتب زیست شناسی انتشارات گل واژه و علوی و مهروماه و …

طراح آزمون های گزینه دو

فیزیک دهم دکتر میثم کوهگرد

دبیر مراکز و موسسات برتر تهران

طراح آزمون های قلم چی و تیزلاین

ریاضی دهم استاد کیهان جعفریان

دبیر مراکز و موسسات برتر تهران

مولف کتاب ریاضی تیزهوشان ششم و نهم

طراح آزمون های تیزلاین