در این مرحله 18 نفر با درصد 100 رتبه یک شده بودند که 10 نفر از بین آن ها به قید قرعه به عنوان نفرات برتر برگزیده شدند. همچنین در این مرحله 259 نفر توانستند درصد بالای 60 و 18 نفر درصد بالای 80 را داشتند.