آزمون 3 و 4 بهمن ویژه جمع بندی نیم سال اول

در آزمون های تیزلاین با یک بودجه بندی علمی و دقیق  سه بار در طول سال مطالب جمع بندی  و مرور می شود که تکرار از اول کتاب بوده و تعداد سوالات هر درس نیز مشخص است

1- جمع بندی نیم سال اول در تاریخ 3 و 4 بهمن

2- جمع بندی عیدانه در تاریخ 21 و 22 فرودین

3- جمع بندی نیم سال دوم در تاریخ 25 اردیبهشت