آزمون آنلاین  هوش و خلاقیت  تیزلاین

آزمون 14 تا 16 فروردین هوش و خلاقیت در تمامی پایه ها شامل 70 سوال خواهد بود و شامل مراحل زیر در پایه های مختلف است.

آزمون آنلاین هوش و خلاقیت مرحله هشت پایه پنجم

آزمون آنلاین هوش و خلاقیت مرحله دوازده  پایه ششم

آزمون آنلاین هوش و خلاقیت مرحله نه پایه هفتم

آزمون آنلاین هوش و خلاقیت مرحله نه پایه هشتم

آزمون آنلاین هوش و خلاقیت مرحله دوازده  پایه نهم

فرایند آزمون: شروع از ساعت 10 روز پنج شنبه 14 فروردین

اتمام: ساعت 23 روز شنبه 16 فروردین

تعداد سوال: 70

دسترسی به کارنامه ها: شنبه 16 فروردین ساعت 23