تیزلاین حامی جشنواره فیلم دانش آموزی بینش

تیزلاین حامی معنوی دوازدهمین جشنواره  فیلم دانش آموزی بینش تیزلاین و تیزلاینی های با افتخار در کنار بسیاری از مجموعه های دیگر همچون وزارت [...]