ثبت نام در دوره جمع بندی نمونه دولتی

  • مشخصات دانش آموز
  • پس از ثبت این فرم لینک ورود به جلسه به شما نمایش داده خواهد شد.
ذوره جمعبندی نمونه دولتی

جزوه و ویدیو کلاس فارسی دکتر غریبی

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس ریاضی استاد بهرامی جویا

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس دوم ریاضی استاد بهرامی جویا

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس اجتماعی دکتر انبارلو

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس دینی استاد باجلان

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس زبان انگلیسی استاد موسی وند

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس علوم نهم دکتر قربانی

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس علوم نهم دکتر قربانی جلسه هشتم

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید

جزوه و ویدیو کلاس عربی نهم استاد غلامی

دوره جمعبندی نمونه دولتی

کلیک کنید

تماشای ویدیو جلسه

برای تماشای ویدیو آموزش‌های رایگان  کانال آپارات تیزلاین را دنبال کنید