مرضیه میراحسنی
مرضیه میراحسنیمدرس علوم پیشرفته

تصاویر مربوطه

  • کلاس علوم پیشرفته چهارم تیزلاین با تدریس استاد میراحسنی
  • کلاس علوم پیشرفته پنجم استاد مرضیه میراحسنی

ویدئوی استاد