وحید گوران
وحید گورانمدرس ریاضیات ابتدایی

تصاویر مربوطه

  • کلاس آنلاین ریاضی پیشرفته چهارم ترم یک
  • کلاس ریاضی پیشرفته پنجم ترم یک

ویدئوی استاد