استاد محمد مهدی بدیهی
استاد محمد مهدی بدیهیمدرس ریاضی تیزهوشان

تصاویر مربوطه

ویدئوی استاد