دکتر مسعود انبارلو
دکتر مسعود انبارلومدرس علوم اجتماعی

دکتر مسعود انبارلو  از مدرسین دروس عمومی ( علوم اجتماعی) اکادمی تیزلاین می باشند.

دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران


مدرس دانشگاه و دبیر برتر مراکز علمی تهران

  1. طراح آزمون های آزمایشی تیزلاین

تصاویر مربوطه

  • کلاس علوم اجتماعی نهم

ویدئوی استاد