امیر سمیعیان
امیر سمیعیانمشاوره و سخنران

مهندس امیر سمیعیان از سخنرانان و مشاوران برجسته دپارتمان مشاوره آکادمی تیزلاین می باشند که تا کنون در همایش های بیش از ۲۰ شهر ایران سخنرانی کرده اند.


کارشناس صداو سیما در شبکه یک و آموزش
کارشناس رادیو اقتصاد و ایران

مدرس مدیران و مشاوران استان های البرز و گلستان
پرهمایش ترین مشاور انگیزشی کشور با سخنرانی در بیش از ۲۰ شهر ایران

نویسنده دهها مقاله آموزشی در نشریه بهار وتخته سیاه

مبدع روش برنامه ریزی PBPA

تصاویر مربوطه

  • مشاوره به وقت تیزلاین ۱۷ اردیبهشت

ویدئوی استاد