همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان ریاضیات

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد حسین حسین زاده

مدرس دوره های : المپیاد ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد کیهان جعفریان

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد وحید گوران

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد حسین مهدی زاده

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان علوم تجربی

دکتر قربانی

مدرس دوره های : علوم، زیست شناسی، شیمی، فیزیک و المپیاد

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد محمد روستایی

مدرس دوره های : علوم تجربی و فیزیک

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد پیمان لایق

مدرس دوره های : ساینس

.
.
.

اطلاعات بیشتر

دکتر میثم کوهگرد

مدرس دوره های : فیزیک

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد رضا بیک محمدی

مدرس دوره های : علوم تجربی و فیزیک

.
.
.

اطلاعات بیشتر

دکتر رضا محمدی

مدرس دوره های : زیست شناسی

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان دروس عمومی

استاد مهدی مهدی زاده

مدرس دوره های : زبان و ادبیات فارسی

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد حسن ربانی

مدرس دوره های : زبان و ادبیات فارسی

.
.
.

اطلاعات بیشتر

دکتر کاظم غریبی

مدرس دوره های : زبان و ادبیات فارسی

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد سعید موسی وند

مدرس دوره های : زبان انگلیسی

.
.

اطلاعات بیشتر

دکتر مسعود انبارلو

مدرس دوره های : علوم اجتماعی

.
.

اطلاعات بیشتر

استاد هادی اشترانی

مدرس دوره های : دینی و قرآن

.
.

اطلاعات بیشتر

استاد امیر دهداری

مدرس دوره های : زبان عربی

.
.

اطلاعات بیشتر

استاد سعید عرب زاده

مدرس دوره های : دینی و قرآن

.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان مشاوره و روانشانسی

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

همکاران فنی و اجرایی

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

همکاران واحد فناوری اطلاعات

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر