همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان ریاضیات

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان علوم تجربی

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان دروس عمومی

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

اعضای دپارتمان مشاوره و روانشانسی

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

همکاران فنی و اجرایی

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر
همکاران دپارتمان ریاضیات

همکاران واحد فناوری اطلاعات

استاد مسعود بیگدلی

مدرس دوره های : ریاضیات و هوش

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد فرزاد تیزرو

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد میثم بهرامی

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر

استاد بهزاد اسدالله

مدرس دوره های : ریاضیات

.
.
.

اطلاعات بیشتر